முகத்தில் பருக்களா இதோ தீர்வு

முகத்தில் பருக்களா இதோ தீர்வு: முகத்தில் உள்ள சுரப்பிகளில் அடைப்பு மற்றும் பாக்டீரியா தொற்று, ஹார்மோன் மாற்றங்கள், சில வகை மாத்த...

பழைய பதிவுகளை தேட