தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்வது எப்படி

கருப்பாக இருப்பினும் சரி, வெள்ளையாக இருப்பினும் சரி, முகம் வடிவாக இருப்பினும் சரி, இல்லாவிடிலும் சரி நீங்கள் அழகு தான் என்பதை மனதால் நம்புங்கள். உங்கள் தன்னம்பிக்கையை
வளர்த்துக் கொள்ள உதவும் முதல் கருவி உங்களை நீங்களே உயர்வாக எண்ணுவது தான்.

பழைய பதிவுகளை தேட